Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het bedrijf Van ’t Eind Relatiecoaching is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32163224.

Privacy is belangrijk. Met mijn bedrijf houd ik mij aan de heersende regelgeving op dit gebied. Onderstaand benoem ik de belangrijkste aspecten.

Het bedrijf verwerkt die persoonsgegevens die u zelf aan mij hebt verstrekt voor het doel waarvoor ik ze heb gekregen.
De belangrijkste grondslagen voor het verwerken van uw gegevens zijn:

  • Uw toestemming
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
  • Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (belastingaangifte)

Mijn bedrijf verwerkt de gegevens primair ten behoeve van de coaching en daarnaast voor de bedrijfsvoering waaronder administratieve afwikkeling ter uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als

  • U daarvoor toestemming hebt gegeven
  • Het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst
  • Het noodzakelijk is in het kader van de administratie, systeembeheer en belastingaangifte
  • Ik daartoe wordt verplicht door de wet of een daartoe gerechtigde overheidsinstantie

Bewaren van gegevens
Ik zal uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u cliënt bij me bent. Ik zal uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld mijn financiële administratie op grond van mijn verplichtingen ten opzichte van de fiscus), om geschillen op te lossen of als de gegevens nodig zijn voor een klachten/juridische procedure over onze overeenkomst. Als ik uw persoonlijke gegevens niet langer hoef te bewaren voor de hier genoemde doeleinden, verwijder ik uw persoonlijke gegevens uit mijn systemen.

Beveiliging
Ik voer passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Ik bewaar alle data, inclusief back up, inpandig en in eigen beheer. Ik wijs u er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan uitsluiten.